Stanovy

Stanovy OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

SPOLEK MLADÝCH STATISTIKŮ VŠE, O. S.

Čl. 1

(1)    Spolek mladých statistiků VŠE, o.s. (dále jen „SMS“) je dobrovolná výběrová organizace vědeckých, vě­dec­ko-pedagogických, odborných pracovníků a studentů v ob­lasti statistiky a příbuzných vědních oborů sdru­že­ných ke spo­lečné činnosti.

(2)    Cílem SMS je

–         rozvoj vědního oboru statistika,

–         pořádání a spolupořádání vzdělávacích seminářů a konferencí,

–         uplatnění oboru statistika ve společenské praxi a

–         popularizace a propagace výsledků vědeckého vý­zku­mu.

(3)    SMS je společenskou organizací podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

(4)    Ve své činnosti se SMS řídí obecně platnými před­pisy pro vědecké společnosti a předpisy pro spo­le­čen­ské organizace.

Čl. 2

(1)    Sídlem společnosti je Vysoká škola ekonomická v Praze, Katedra statistiky a pravděpodobnosti, Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.

(2)    SMS působí na území ČR, ale i v zahraničí

Čl. 3

SMS plní zejména tyto úkoly:

a)        podporuje rozvoj statistiky podněcováním vě­dec­ké a vě­dec­kopopulární práce a šířením nových poznatků do pra­xe;

b)        pěstuje a podněcuje vědeckou a vědecko‑po­pu­la­ri­zační prá­ci v oblasti statistiky a příbuzných vědních obo­rech;

c)        rozvíjí prognostickou činnost, organizuje, pro­hlu­bu­je a ko­ordinuje spolupráci svých členů půso­bí­cích ve vědě a pra­xi;

d)        poskytuje svým členům pomoc při jejich odborné práci;

e)        přispívá ke zvyšování odborné úrovně svých členů pro­střed­nictvím přednášek, konferencí a seminářů;

f)        předkládá příslušným odborným pracovištím a or­gá­nům ná­vrhy a podněty k opatřením týkajícím se roz­voje obo­ru;

g)        spolupracuje s mezinárodními a zahraničními spo­leč­nost­mi obdobného zaměření.

Čl. 4

K plnění svých úkolů SMS:

a)        pořádá vědecké a pracovní konference, se­mi­ná­ře, přednášky, diskuse, besedy apod.;

b)        vyjadřuje se k vědecké a publikační činnosti v obo­ru a ini­ciativně se podílí na publikační praxi a na ediční poli­ti­ce v oboru statistika;

c)        vydává pro potřebu svou a svých členů publikace mající vztah k činnosti SMS;

d)        vypisuje soutěže a oceňuje výsledky výzkumu v obo­ru;

e)        pečuje o odkazy československých statistiků;

spolupracuje s vysokými školami, výzkumnými, odbor­ný­mi a pedagogickými ústavy a příbuznými společ­nost­mi a organizacemi.

Čl. 5

(1)    Členství je individuální.

(2)    Individuální členství může být řádné nebo čestné.

Čl. 6

(1)    Řádným členem SMS mohou být fyzické nebo právnické osoby, které projevují zájem o čin­nost ve statistice nebo v oboru statistice blízkému, jestliže se pí­semně přihlásí za člena a vyjádří souhlas s posláním SMS, vyjádřeným jejími cíli a úkoly a svou ochotu účast­nit se na jejich plnění. Ke splnění věkového limitu fyzické osoby stačí dovršit 18 let v kalendářním roce, kdy byla podána přihláška.

(2)    Pro přijetí za člena se vyžaduje doporučení člena SMS.

(3)    Členství vzniká přijetím za člena.

Čl. 7

(1)    Čestným členem SMS se může stát významný do­mácí nebo zahraniční vědecký nebo odborný pra­cov­ník pů­sobící v oboru statistika a v příbuzných oborech.

(2)    Čestné členy volí prezidium.

Čl. 8

Všichni členové SMS mají tato práva:

a)        právo účastnit se Valného shromáždění SMS a po­dí­let se na jeho jednání;

b)        právo volit a být volen do orgánů SMS;

c)        právo být členem odborných skupin, vytvářených or­gá­ny SMS;

d)        právo podávat návrhy a hlasovat o návrzích podaných na schůzích, konferencích a jiných akcích organizovaných SMS;

e)        právo být informován o akcích SMS a účastnit se jich;

f)        právo přednostně získávat za stanovenou cenu časopisy a pub­likace vydávané SMS.

Čl. 9

Všichni řádní členové SMS mají tyto povinnosti:

a)        zachovávat stanovy SMS a aktivně se podílet na její činnosti;

b)        plnit usnesení orgánů SMS, kterými se stanoví konkrétní úkoly jednotlivých členů;

c)        odpovědně plnit funkce, kterými je orgány SMS pověřily, a zajišťovat konkrétní úkoly;

d)        přispívat k přenášení nových vědeckých a odborných po­znatků do praxe;

e)        platit členské příspěvky.

Čl. 10

(1)    Individuální členství ve SMS zaniká

a)        úmrtím člena;

b)        písemným prohlášením člena, že ze SMS vystu­pu­je;

c)        nezaplacením členských příspěvků po dobu tří let;

d)        vyloučením člena.

(2)    Vyloučen může být člen z vážných důvodů, zejména jed­ná-li v rozporu s povinnostmi, jež mu ukládají stanovy. O vyloučení rozhoduje prezidium. Proti rozhodnutí se mů­že vyloučený člen odvolat k Valnému shromáždění.

Čl. 11

(1)    Orgány SMS, které zajišťují a řídí všechny úse­ky její činnosti, jsou

a)        Valné shromáždění,

b)        Prezidium.

(2)    Kontrolním orgánem SMS pro činnost hospo­dářskou je valné shromáždění.

Čl. 12

(1)    Valné shromáždění všech členů je nejvyšším orgá­nem SMS.

(2)    Valnému shromáždění přísluší zejména

a)        volit členy prezidia

b)        získávat prostředky k zabezpečení činnosti SMS prostřednictvím dotace ze státního rozpočtu, darů nebo na­dací,

c)        určovat výši zápisného a členských příspěvků,

d)        pověřovat prezidium plněním kon­krét­ních úkolů,

e)        rozhodovat o způsobu volby členů prezidia a je­jich náhradníků, revizorů a jejich náhradníků,

f)        zřizovat a rušit pobočky SMS, popřípadě stanovit je­jich územní obvod,

g)       zřizovat a rušit odborné skupiny a určovat odbornou ob­last jejich činnosti,

h)       zřizovat a rušit komise pověřené pl­ně­ním konkrétních úkolů a jmenovat jejich členy,

i)        rozhodovat o  od­­volání proti vyloučení člena z podnětu prezidia

j)        určovat hlavní směry činnosti SMS pro období do  příštího řádného Valného shromáždění,

k)       usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních,

l)        usnášet se na stanovách a jejich změnách a

m)     usnášet se na zrušení SMS.

Čl. 13

(1)    Řádné valné shromáždění se koná jednou za rok. Svolává jej prezidium.

(2)    Prezidium může svolat mimořádné Valné shro­máž­dění z vlastního podnětu.

(3)    Prezidium oznámí termín konání řádného Val­né­ho shromáždění spolu s programem všem členům nejmé­ně 7 dnů před tímto termínem.

(4)    Prezidium oznámí termín konání mimořádného Valného shromáždění nejméně 15 dní před tímto termínem s uvedením důvodu.

Čl. 14

(1)    Valnému shromáždění předsedá a jeho jednání řídí prezident, popřípadě některý z viceprezidentů nebo jiný člen prezidia, který byl pověřen řízením Valného shro­máž­dění.

(2)    Valné shromáždění je způsobilé se usnášet, je-li pří­tom­na alespoň polovina členů. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet členů, koná se Valné shromáždění o hodinu později a je způsobilé se usnášet za jakéhokoliv počtu pří­tom­ných.

(3)    Usnesením Valného shromáždění je návrh, pro který hlasovala většina přítomných.

(4)    K usnesení o změně stanov nebo o zániku SMS se vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných členů.

(5)    Valné shromáždění volí prezidenta tajným hlasováním na základě předložené kandidátní listiny.

Čl. 15

(1)    Prezidium je výkonným orgánem SMS

(2)    Prezident SMS je volen z řad prezidia a může být volen pouze na tři po  sobě následující funkční období.

(3)   Funkční období prezidenta je tříleté.

Čl. 16

Prezidiu přísluší zejména

a)        zajišťovat běžné úkoly týkající se činnosti SMS,

b)        rozhodovat o přijetí členů,

c)        sjednávat podmínky kolektivního členství organizací a

d)        rozhodovat o zrušení členství,

e)        volit prezidenta, viceprezidenta, vědeckého tajemníka a hospodáře SMS ze svých řad.

(1)    Schůze prezidia svolává prezident nebo viceprezident, který prezidenta zastupuje, podle potřeby.

(2)    Schůze prezidia řídí prezident, popřípadě ně­kte­rý z viceprezidentů.

(3)    Prezidium je způsobilé se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů.

(4)    Usnesením prezidia je návrh, pro který hla­so­va­la většina přítomných, nebo pro nějž při rovnosti hlasů hla­soval předsedající.

Čl. 17

(1)    Činnost odborné skupiny řídí vedoucí odborné sku­pi­ny pověřený prezidiem.

(2)    Vedoucí odborné skupiny nebo jím pověřený zá­stup­ce se zúčastňuje schůzí prezidia s hlasem po­rad­ním.

Čl. 18

(1)    Prezidium SMS může vytvářet ko­or­dinační, popřípadě pracovní orgány pro organizování spo­lu­práce s ostatními vědeckými společnostmi nebo s jinými or­ganizacemi, s vysokými školami nebo s vědeckými a vý­zkumnými ústavy.

(2)    Členy komisí zřízených podle odst. 1 mohou být řád­ní členové či prezidiem pověřené osoby.

Čl. 19

Pro přípravu a k plnění některých úkolů mohou orgány SMS vytvořit z řádných členů či prezidium pověřených osob pracovní skupiny. Pracovní skupiny jednají podle pokynů orgánů, kte­ré je zřídily.

Čl. 20

(1)    K hospodářskému zajištění plnění úkolů SMS slouží zejména

a)        členské příspěvky,

b)        prostředky poskytované ze státního rozpočtu ČR, popř. jinými orgány a

c)        dary a dědictví.

(2)    Při hospodaření se SMS řídí obecnými před­pi­sy a pokyny.

Čl. 21

(1)    SMS zastupuje a jejím jménem jedná prezident, viceprezident nebo vědecký tajemník v rozsahu pověření valným shromážděním.

(2)    Za SMS se prezident, viceprezident, tajemník podepisuje tak, že k ná­zvu SMS připojí svůj podpis s uvedením funkce.

(3)    Prezident může zmocnit též jiné členy prezidia, popř. další členy, aby v rozsahu, jež určí, SMS zastupovali a jednali jejím jménem. Osoby takto zmoc­něné připojují k podpisu dodatek vyjadřující jejich zmocně­ní.

Čl. 22

Usnesení orgánů SMS, jež se týkají jejích členů, a ji­né závažné skutečnosti oznamují se členům poštou (dopisem nebo elektronicky).

 

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra ČR.

V Praze dne 13.9. 2012

 

Comments are closed.